§ 1.

WSTĘP

 1. Warsztaty edukacyjne dostępna pod adresem internetowym www.mlgroup.site stanowi własność firmy Elżbieta Lisowska ML Group z siedziba przy ul. Francuskiej 27/8, 03-906 w Warszawie, NIP : 573 002 16 61, REGON: 15091951 , adres poczty elektronicznej: maciej@mlgroup.site .Firma zwana jest dalej Usługodawcą.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady użytkowania platformy szkoleniowej oraz sprzedaży usług w postaci wykładów dostępnych na Platformie edukacyjnej.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności dostępnej na stronie https://www.mlgroup.site

§ 2.

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się podane niżej definicje:

 1. Warsztaty edukacyjne – platforma internetowa dostępna pod adresem https://www.mlgroup.site służąca do udostępniania wykładów edukacyjnych dla zainteresowanych osób.
 2. Użytkownik – każda osoba fizyczna, korzystająca z Warsztatów edukacyjnych
 3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która za pośrednictwem konta kupiła dostęp do wykładów.
 4. Warsztat–odpłatny dostęp do wykładów jednego wykładowcy dostępne na War.sztatach edukacyjnych
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Warsztatów edukacyjnych.
 6. Zamówienie – czynność podejmowana przez zarejestrowanego Użytkownika, polegająca na wyborze w ramach Warsztatów edukacyjnych określonego Warsztatu, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Usługodawcą umowy sprzedaży na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 7. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Warsztatach edukacyjnych przy każdym z warsztatów online, umożliwiający zakup Warsztatu.
 8. Formularz Kontaktowy – formularz dostępny na Warsztatach edukacyjnych, który umożliwia Użytkownikowi kontakt z Usługodawcą.

§ 3.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem https://www.mlgroup.site w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Polityka Prywatności Warsztatów edukacyjnych dostępna jest na stronie: https://www.mlgroup.site

§ 4.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania z Warsztatów edukacyjnych, w tym uczestnictwa w organizowanych za pośrednictwem Warsztatów edukacyjnych Warsztatch, niezbędne jest posiadanie:

 1. Komputera, tabletu, smartfona lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu;
 2. Dowolnej aktualnej przeglądarki internetowej (co najmniej Internet Explorer 7, Firefox 3.x, Safari 4.x, Google Chrome) z zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player;
 3. Indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail (wymagany dla rejestracji na Warsztatach edukacyjnych, w tym w celu uzyskiwania dostępu do Warsztatów).

§ 5.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA / KLIENTA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Warsztatów edukacyjnych i jej funkcjonalności zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych przy korzystaniu z Warsztatów edukacyjnych oraz oferowanych za jej pośrednictwem usług.
 3. Zabrania się korzystania z Warsztatów edukacyjnych w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Warsztatów edukacyjnych treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Usługodawcy lub osób trzecich.
 4. W przypadku zmiany swoich danych, podanych na potrzeby Warsztatów edukacyjnych, Użytkownik jest odpowiedzialny za ich poprawienie lub uzupełnienie.
 5. Sposób odbywania Warsztatu jest wskazany przy opisie każdego Kursu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu wszelkiej nieautoryzowanej modyfikacji treści warsztatów.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu usiłowania prób dostępu do zasobów, do których Usługodawca nie nadał Użytkownikowi uprawnień.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo cofnięcia przyznanego dostępu do zasobów Warsztatów edukacyjnych w sytuacji, gdy Użytkownik lub Klient podejmuje umyślne działania, zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu Warsztatów edukacyjnych, w tym w szczególności usiłuje przerabiać lub usuwać zasoby Warsztatów edukacyjnych bez zgody Usługodawcy oraz zachowuje się w stosunku do Usługodawcy oraz innych Użytkowników w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
 8. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 7 Regulaminu, opłata za udział w warsztacie nie podlega zwrotowi w całości lub części.
 9. Użytkownik uzyskujący dostęp do Warsztatów Edukacyjnych w imieniu Klienta reprezentuje Klienta przy akceptacji treści niniejszego Regulaminu. Regulamin, zaakceptowany przez Użytkownika działającego w imieniu Klienta, wiąże Klienta.
 10. Przystępując do korzystania z Warsztatów edukacyjnych, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.

§ 6.

DOSTĘP DO WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH

 1. Użytkownik może uzyskać dostęp do Warsztatów edukacyjnych poprzez otwarcie strony internetowej. 
 2. Zakup warsztatu jest równoznaczny z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na warunkach niniejszego Regulaminu.
 3. Usługodawca oświadcza, iż charakter usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników oraz Klientów przez osoby nieuprawnione. Użytkownicy i Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które w sposób możliwie pełny zabezpieczają ich przed ww. zagrożeniem, w szczególności korzystać z urządzeń chronionych przez programy antywirusowe oraz stosować programy chroniące tożsamość Użytkowników oraz Klientów.

§ 7.

CENY I PŁATNOŚĆ

 1. Wszystkie ceny podane na Warszttach edukacyjnych wyrażone są w polskich złotych oraz są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23%). Klient uiszcza cenę brutto. 
 2. Płatności mogą być dokonywane wyłącznie w walucie PLN.
 3. Cena, podana na Formularzu Zamówienia Warsztatu, jest ceną wiążącą.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen za Warsztaty dostępne na Warsztatach edukacyjnych. Zmiana ceny danego Warsztatu w żadnym przypadku nie może zostać dokonana w stosunku do Klienta, który złożył już Zamówienie na ten Warsztat. Cena podana na Warsztatach edukacyjnych wiąże zarówno Klienta, jak i Usługodawcę.
 5. Do każdego Zamówienia, na żądanie Klienta, może być wystawiona faktura VAT według wskazania Klienta.
 6. Klient dokonuje płatności za zamówiony Warsztat na rachunek bankowy Usługodawcy z wykorzystaniem metod płatności elektronicznej dostępnych w danym czasie na Warsztatach edukacyjnych lub opłacając fakturę pro forma wystawioną do Zamówienia.
 7. W przypadku nieotrzymania przez Usługodawcę pełnej zapłaty za Zamówienie, transakcja zakupu zainicjowana przez Użytkownika, nie podlega wykonaniu.

§ 8.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Użytkownik, który chce uczestniczyć w organizowanych za pośrednictwem Warsztatów edukacyjnych Warsztatach, składa Zamówienie za pośrednictwem Formularza Zamówienia oraz uiszcza opłatę za udział w Warsztacie przy użyciu dostępnej formy płatności.
 2. Użytkownik może składać Zamówienia przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży dostępu do Warsztatu następuje poprzez złożenie przez Użytkownika Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia i dokonanie zapłaty. W Formularzu Zamówienia Użytkownik wskazuje:

A: obowiązkowo – imię i nazwisko Klienta, adres mailowy, numer telefonu oraz dane niezbędne do wystawienia faktury

B: Po wypełnieniu Formularza Zamówienia Użytkownik wybiera przycisk „Przejdź do płatności”

4.Nie jest możliwe złożenie Zamówienia bez wypełnionego Formularza Zamówienia.

5. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Klientowi informacji potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na mail podany przy składaniu zamówienia.

 • Warsztat jest dostępny dla Klienta niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy. Link do warsztatu zostaje udostępniony w przeciągu 3 dni od zamównienia jednak nie później niż dzień przed planowanym Warsztatem.

7.Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramów Warsztatów dostępnych na Warsztatch edukacyjnych z ważnych przyczyn lub usterek technicznych. O każdej zmianie harmonogramu Warsztatu po jego wykupieniu Klient jest informowany indywidualnie wraz z podaniem przyczyny zmiany oraz nowego harmonogramu udostępniania Warsztatu.

8.Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówienia Warsztatu w przypadku złożenia Zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację lub w razie rażącego naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

§ 9.

REKLAMACJE WARSZTATÓW

 1. W przypadku ujawnienia się wad w Warsztatach udostępnianych za pośrednictwem Warsztatów edukacyjnych Klient ma prawo złożenia reklamacji. Reklamacje należy kierować pocztą elektroniczną na adres maciej@mlgroup.site
 2. Reklamacja Klienta powinna zawierać jego imię, e-mail, nazwę Warsztatu którego reklamacja dotyczy, opis reklamacji, przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamację oraz oczekiwania Klienta wobec Usługodawcy.
 3. Po ujawnieniu wady Warsztatu  Klient niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ujawnienia wady, zawiadamia o jej fakcie Usługodawcę w sposób opisany powyżej. 
 4. Usługodawca zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.

§ 10.

REKLAMACJA WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH I ZGŁASZANIE NADUŻYĆ

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

2. Reklamacje należy kierować pisemnie, pocztą elektroniczną na adres maciej@mlgroup.site

 • Każdej osobie, której prawa zostały naruszone poprzez treści opublikowane na Warsztatach edukacyjnych przysługuje prawo do zgłoszenia nadużycia. Zgłoszenie przesyła się w sposób wskazany w ust. 2 powyżej.
 • Reklamacje/zgłoszenia nadużycia będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich wpływu na adres Usługodawcy, zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej.
 • Osoba zgłaszająca reklamację lub nadużycie zostanie powiadomiona o sposobie załatwienia sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, z którego przesłano reklamację/zgłoszenie nadużycia. 

§ 11.

ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIU USŁUG, DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca lub Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną w każdym czasie, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy oraz z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.
 2. Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie na adres e-mail Usługodawcy maciej@mlgroup.site . Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni. Opłata zapewniająca dostęp do Warsztatu, nie podlegają zwrotowi.
 3. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, poinformuje o tym zarejestrowanego Użytkownika na podany przez niego podczas zakupu adres e-mail. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 4. W przypadku podjęcia przez Usługodawcę decyzji o zakończeniu funkcjonowania Warsztatów edukacyjnych Usługodawca w pierwszej kolejności zawiesza sprzedaż Warsztatów. W stosunku do Klientów, którzy posiadają wykupione i aktywne Warsztaty postanowienia ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

§ 12.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca dopełni wszelkiej należytej staranności, aby korzystanie z Warsztatów edukacyjnych przebiegało bez zakłóceń, bez usterek i niedogodności dla Użytkowników.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Warsztatów edukacyjnych wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, tylko z planowanych działań, Usługodawca zobowiązuje się informować Klientów o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania z Warsztatów edukacyjnych.
 3. Klient, który na skutek usterek po stronie Usługodawcy nie ma możliwości korzystania z Warsztatów edukacyjnych, zgłasza ten fakt Usługodawcy mailowo na adres maciej@mlgroup.site. Usługodawca niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Warsztatów edukacyjnych.

§ 13.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Warsztaty edukacyjne są własnością Usługodawcy. Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy, które są podawane na stronie, są własnością Usługodawcy lub prawo do posługiwania się nimi przez Usługodawcę wynika z odrębnych umów z podmiotami uprawnionymi. Zawarte na Warsztatach edukacyjnych  materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie przepisami prawa autorskiego.
 2. Warsztaty edukacyjne, jak też poszczególne ich elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że Usługodawca wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.
 3. Użytkownicy nie mają prawa, bez uprzedniej wyraźnej zgody Usługodawcy, korzystać z materiałów i utworów zamieszczonych na Warsztatach edukacyjnych pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Usługodawcy oraz wobec autorów poszczególnych utworów. Udostępnienie dostępu do Warsztatu przez Warsztatay edukacyjne uznaje się za zgodę Usługodawcy na korzystanie z Warsztatu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Materiały i zasoby, zawarte w poszczególnych Warsztatach, w tym w szczególności opracowania tekstowe, nagrania, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Użytkownika, który wykupił do nich dostęp. Użytkownik może je wykorzystywać bez pisemnej zgody Usługodawcy wyłącznie na użytek własny, w tym na użytek swojej firmy/organizacji, ale bez prawa do rozpowszechniania tych materiałów i zasobów.

.

§ 14.

ZMIANY REGULAMINU

 1. Usługodawca może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany mogą zostać wprowadzone w szczególności w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Warsztatów edukacyjnych, wprowadzenia lub wycofania usług na Warsztatach edukacyjnych, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Użytkowników lub Klientów.
 2. Zmiana postanowień Regulaminu nie może prowadzić do utraty przez Użytkownika lub Klienta praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.
 3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Warsztaty edukacyjne do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia, chyba że postanowienia nowej wersji Regulaminu są bardziej korzystne.
 4. W przypadku zmiany regulaminu Usługodawca umieści na stronie internetowej Warsztatów edukacyjnych  ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu.
 5. Jeżeli Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, winien zawiadomić o tym Usługodawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu na adres maciej@mlgroup.site . Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia poczytywany będzie w razie wątpliwości za akceptację nowej wersji Regulaminu. Złożenie sprzeciwu przez Użytkownika uznaje się za wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do którego postanowienia § 11 ust. 4 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 6. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Warsztatów edukacyjnych, w szczególności zmiana oprawy graficznej Warsztatów edukacyjnych, dodanie nowych funkcjonalności i tym podobne, o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 16.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów.
 2. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem lub Klientem rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 3. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem lub Klientem podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji polskich sądów powszechnych.
 4. W przypadku posługiwania się przez Użytkowników lub Klientów wzorcami umownymi (ogólne warunki umów, regulaminy, itp.) wyłącza się postanowienia wskazanych wzorców umownych. Na wypadek gdyby Użytkownik lub Klient posługiwał się wzorcem umownym (Regulamin zakupów, Ogólne warunki zakupów itp.), którego zastosowania w całości lub w części nie dałoby się wyłączyć, a który w jakiejkolwiek części miałby wyłączać lub ograniczać zastosowanie niniejszego Regulaminu, uznaje się, że taki Użytkownik lub Klient nie ma prawa do dokonywania Zamówień za pośrednictwem Warsztataów edukacyjnych, a wszelkie ewentualne dokonane Zamówienia nie podlegają wykonaniu, a w razie wykonania, pełne koszty realizacji Zamówienia oraz jego zwrotu do Usługodawcy podlegają zwrotowi na rzecz Usługodawcy.